Matematik Siteleri - Mantık ve Bilmece Kitapları
  sitesi
  Sizce matematik nedir
  Bir milyon dolar istermisiniz
  Cebirin tarihi gelisimi
  Mantık ve Bilmece Kitapları
  Nedir bu topoloji?
  Fraktal nedir ?
  Matematik yeteneği kalıtımsal !
  Matematikte somut örnek en iyi yöntem midir?
  El Harezmi bilgisayar ve bilim
  GraphCalc geometri yazılımı
  Carl Friedrich Gauss
  Altıgen çizimi
  Doğru Matematik Eğitimi
  Siteni Ekle
  ÖBYS
  PİSAGOR BAĞINTISI PİSAGOR BAĞINTISI

Popüler Matematik Eğlence, Mantık ve Bilmece Kitapları

matematik kitapları

 - Bil Bakalım, Bilim ve Matematik Bulmacaları. Yuri B. Cheryok ve Robert M.  Rose,  Çeviri: Hatun  Özgür,  Fen Kitapevi, Ankara; Sarmal Yayıneviİs tanbul,  1996.  222  sayfada  birbirinden güzel fizik ve matematik temeline da yanan bulmacalar ve yanıtları.

-Matematikçi  Gazete  Okuyor, Prof.  Dr.  Allen  Paulas  (Temple  Üni versitesi Matematik profesörü) Çeviri: Celal  Kapkın.  Evrim  Yayınevi,  1999,241  sayfada  5  Bölüme  ayrılmış,  top lumsal  hayatla  ilgili,  düşündürücü, herbiri 12 sayfalık bilmecemsi yazılar. Politika, ekonomi, yaşam biçimi, iş ha yatı,  bilim,  tıp,  çevre,  besin,  spor  vb. konuları işleniyor.

-Matematik  ve  Korku,  Popüler Matematik YazılarıI. Prof. Dr. Ali Ne sin. Genişletilmiş 3. baskı.  Düşün Ya yıncılık,  1994.  Aziz  Nesin’in,  hemen hepsi oğlu Ali Nesin’in (ABD’de Cali fornia Üniversitesi Matematik profesö rü) mektuplarından oluşan, 56 sayfalık önsözü  ve  225  sayfada,  matematik  ve mantık  temeline  dayalı  bilmeceler  ve yanıtları. Bazı başlıklar: Evliliğin mate matiği, Bu Ne Biçim Seçim, Matemati ğin Emekleme Çağı (Eski Çağ Mate matiğinden  örnekler);  Bachelard  ve Möbius,  Bertrand  Russell  Paradoksu, Hilbert, Gödel, Pisagor, Sihirli kareler.

-Matematik ve Mizah, Prof. Dr. Allen Paulos. Çeviri: Aliye Kovanlıka ya,  Sarmal  Yayınevi,  1996.  110  sayfa içinde mizahî bir zemin üzerinde ma tematik öğretici bir kitap. Aksiyomlar, olmayana  ergi,  asal  sayılar,  Öklit  dışı geometri, paradokslar öğretiliyor.

-Matematik  ve  Doğa,  Prof. Dr. Ali Nesin, Düşün Yayıncılık, İstanbul,
1995, 209 sayfa içinde hem matematik öğretici, hem de eğlendirici ve dinlen dirici problemler ve yanıtları. Bol şekil ve  karikatürler.  Bazı  başlıklar:  Ze non’un  Paradoksları,  Konken  Partisi, Şapkadan Güvercin Çıkarmak, Cemal Amca Kaç Kez Şeş Attı, Gizli Duvar lar, Blöfün matematiği, Ramsey teore mi vb..

-Önermeler  Mantığı,  Prof.  Dr. Ali Nesin, Düşün Yayıncılık, İstanbul,1994. 160 sayfa içinde çok öğretici ma tematiksel mantık konuları. Bazı baş lıklar:  Tümevarım,  Kanıt  ve  teorem, Her  Teorem  Bir  Hepdoğrudur,  Her Hepdoğru Bir Teoremdir, Hangi Söz cükler Önermedir vb.

-Kim   Korkar   Matematik’ten, Prof.  Dr.  Nazif  Tepedelenlioğlu,  6. baskı. Sarmal Yayınları, İstanbul, 1993. Ali  Nesin’in  önsözüyle,  eğlendirerek, sıkmadan,  bilmeceler  sorarak  mate matik  öğreten  bir  kitap.  Yanıtlar  var. Bazı başlıklar: İrrasyonel sayılar, Fibo nacci Dizisi, Altın Oran, Pi’nin öyküsü, Ortaçağ Arapları, Takvim, Algorit ma vb.

-Altın  Oran,  Mehmet Suat Ser gil. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstan bul, 1988. Eskiçağlardan bu yana de vam edegelen ve çok çeşitli uygulama ları olan altın oran 114 sayfada bol re sim ve örneklerle anlatılıyor. Bazı baş lıklar: Altın Dikdörtgen, Eşit Açılı Sar mal,  Çokgenlerde  Altın  Oran,  Çok yüzlülerde  Altın  Oran,  Altın  Oran  ve Fibonacci Dizisi, Doğa ve Altın Oran, Sanat ve Altın Oran.

-Düşünme Kutusu, I ve II. Doç. Dr.  Selçuk  Alsan.  Gün  Yayıncılık.  4. baskı,  1995,  208  sayfada  371  mantık, matematik  zeka bilmeceleri ve yanıt ları. Bazı başlıklar: Uzay Yaratığı, Tek Yönlü  Ev,  Islanmayan  Adam,  Kibrit Oyunları,  Çince,  Bunlar  da  Ne?,  Sat ranç Problemleri vb. II. kitap: Mantık matematikzeka bilmeceleri ve yanıt ları. Bazı başlıklar: Uzay Mantığı, Bağdat  Faciası,  Firavun  Mezarı,  Hanoi Kulesi,  Dedektif  Olabilir  misiniz,  12
Bilye  ve  Yamyamlar,  Hint  Fakirinin İkilemi vb. Tangramlar. Satranç Prob lemleri.

-Düşünme Kulesi, Doç. Dr. Sel çuk  Alsan,  Sarmal  Yayınevi,  İstanbul,
2. baskı, 1996. Kapak Flaman ressam Hieronymus    Bosch’dan:    “Zevkler Bahçesi”, 300 sayfada 434 mantıkma tematikzeka  bilmecesi  ve  yanıtları. Bazı  başlıklar:  Fareler  şehri,  Möbius bandı, Dahiler Satrancı, Trenlere Ma nevra  Yaptırmak,  Dedektif  Olabilir misiniz, Bilge Yargıç, Asılan Adam pa radoksu, Casus Yuvası vb.

-Matematiğinin  Gizli  Dünyası, David Wells, Çeviri: Doç. Dr. Selçuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997. Matematiğin  bugüne  kadar  hiç  duy madığınız,   okulda   öğrenmediğiniz yönleri. 470 sayfada birkaç yüz şekil ve bir o kadar problem ve yanıt
ları.  Bazı  başlıklar:  Üçgenle rin  Gizli  Dünyası,  Bir  Bilim Olarak  Matematik,  Sezgi  ve Hayal Gücü, Kesinlik, Kanıt ve  Aydınlatma,  Matematik ve  Gerçeğin  Aranması,  Yeni Matematik Oyunları vb.

-Geometrinin  Gizli Dünyası, David Wells, çeviri: Doç. Dr. Selçuk Alsan, Sarmal Yayı nevi, İstanbul, 1998, 352 sayfa. A’dan Z’ye  alfabetik  olarak  bütün  geometri teorem ve kavramları sıralı olarak ve riliyor. Bazı başlıklar: Kardioid (yürek eğrisi), Düğümler, Altın Oran, Apollo nius  teoremi,  Arşimed  çokyüzlüleri, Feuerbach Teorem vb.

 -Liselerarası Matematik Yarışması  Soruları  ve  Cevapları,  1969 1983.  Genişletilmiş  5.  Baskı  TÜBİ TAK, BAYG, 1983.

  -Matematik  ve  Oyun, Prof. Dr. Ali Nesin. Düşün Yayıncılık, İstanbul, 1994.    Bazı başlıklar: Pokenin Matematiği,  Olasılık  Hesapları,   Yoksulun Şansı vb.

Yazar:Selçuk Alsan

Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=